L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), ha publicat la Guia ‘Drones y Protección de Datos’, que analitza les operacions que s’efectuen amb drones distingint entre les que no tracten dades, les que eventualment podrien captar informació i aquelles el fi implica un tractament de dades personals, com en el cas de la videovigilància o l’enregistrament d’esdeveniments.

La Guia posa de manifest com s’ha generalitzat l’ús de drones en l’àmbit civil i el creixement exponencial que està experimentant la utilització d’aquestes aeronaus no tripulades. Aquests equips són susceptibles d’incorporar no només GPS i càmeres de vídeo sinó també escàner 3D o sistemes de detecció de dispositius mòbils, i la seva ocupació pot comportar un impacte en el dret a la protecció de dades de les persones i, per extensió, una lesió dels seus drets i llibertats.

L’article 26 del Reial Decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot, estableix l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment del que disposa en matèria de protecció de dades personals i protecció de la intimitat. La Guia publicada per l’AEPD proporciona orientacions als operadors de drones que registrin o processin imatges, vídeos, so, dades biomètriques, de geolocalització o de telecomunicacions, entre d’altres, relacionats amb persones identificades o identificables per complir amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018.

El document està dividit en cinc seccions. Les tres primeres estan dedicades als tipus d’operacions que es poden dur a terme amb drones, classificant-los segons el tractament de dades. Així, distingeix un primer tipus que comprèn operacions amb configuracions molt bàsiques, que no tenen o no fan ús de dispositius de captació d’imatges, so o qualsevol altre tipus d’informació personal. En aquesta categoria podrien incloure usos d’àmbit recreatiu o esportiu.

Un segon tipus comprèn casos com l’ús de drones per a la inspecció d’infraestructures, la confecció de plànols de terrenys o altres serveis de vídeo per a cinema, televisió o publicitat, en els quals es pot produir una captura de dades personals de forma no intencionada. Una tercera possibilitat és que la finalitat per a la qual s’usa el dron impliqui un tractament de dades personals de forma inherent. En els tres casos, l’AEPD ofereix recomanacions per aficionats i per a operadors professionals de drones, tant en aquells casos en els que decideixin sobre la finalitat del tractament de dades com en els que duen a terme un encàrrec de tractament.

DPO Consulting, Consultors de Protecció de Dades
E: info@dpoconsulting.cat
T: +900 933 241

Barcelona

Vilanova i la Geltrú

Tarragona