Com és ben sabut, la relació que es produeix entre ocupadors i empleats comporta un considerable tractament de dades, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva sensibilitat. Això, unit a la conflictivitat a la qual sempre estan exposades les relacions laborals, genera una ingent casuística de situacions que en molts casos acaben sent objecte de resolucions administratives o judicials.

Per això, és molt important tenir en compte en l’adequació d’una organització a la normativa de protecció de dades, tots els procediments, polítiques i mesures de seguretat relatives a l’àrea de personal, ja que està en joc no només la privacitat dels propis treballadors, sinó també la de tots els clients, proveïdors, contactes, etc. d’aquesta organització. I és que, en matèria de seguretat, les persones sempre som la baula més feble.

Mesures per a la Protecció de Dades en Relacions Laborals

  • Principi de transparència: el treballador ha de conèixer el tractament que l’organització va a fer de les seves dades personals.
  • Principi de licitud: la relació contractual que s’estableix entre ocupador i empleat legitima el tractament de les dades del treballador que sigui necessari per al desenvolupament de la mateixa. Per finalitats addicionals, com pot ser l’ús de la seva imatge per promocionar l’activitat de l’empresa, seria necessari el consentiment.
  • Principi de minimització de dades: els empleats només han de tenir accés a la informació que sigui necessària per a l’exercici de les seves funcions.
  • Deure de secret: el treballador ha d’assumir un compromís de confidencialitat, respecte de la informació a la qual tingui accés.
    Principi de seguretat: els empleats han de conèixer i complir les principals normes de seguretat l’organització quant al tractament de la informació en general, i les dades personals en particular. És important detallar les normes d’ús de les eines informàtiques, i clarificar el control que es va a realitzar sobre elles.
  • Videovigilància: en el cas que es vagin a utilitzar els sistemes de videovigilància per al control laboral, s’ha d’informar específicament d’aquest punt a l’empleat.

 

FONT: AEC

DPO Consulting, Consultors de Protecció de Dades
E: info@dpoconsulting.cat
T: +34 622 533 465

Barcelona

Vilanova i la Geltrú

Tarragona